Hỗ trợ tài chính, áp dụng cho bậc trung học (lớp 9 - 12) tại các trường nội trú Mỹ, năm học 2024

16-10-2023 | 1232 lượt xem
Các suất học bổng/ hỗ trợ tài chính từ 20% - 50% học phí & chi phí ăn ở nội trú, áp dụng cho năm học 2024 - 2025
*** Mức học phí/ ăn ở nội trú bên dưới chưa trừ học bổng/ hỗ trợ tài chính. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Văn phòng Du học CRISOP - 0989286959/ hoa.nguyen@crisop.edu.vn
 
1. Perkiomen School
Thành phố/ bang: Pennsburg, PA
Loại trường: Cả nam & nữ
Tổng số học sinh: 343
Lớp: 6-12, chương trình sau trung học
Học phí + ăn ở nội trú: $75,900
Học phí (không gồm ăn ở nội trú): $40500 - $43100 
 
2. Saint Stanislaus High School
Thành phố/ bang: Bay St. Louis, Mississippi
Loại trường: Nam sinh
Tổng số học sinh: 345
Lớp: 7-12
Học phí + ăn ở nội trú: $45000
 
3. EF Academy International Boarding School (không có hỗ trợ tài chính cho học sinh quốc tế)
Thành phố/ bang: New York (US),  Pasadena, California (US)
Loại trường: Cả nam & nữ
Tổng số học sinh: 450 - NY / 250 - Pasadena
Lớp: 9th-12th
 
4. Chatham Hall
Thành phố/ bang: Chatham, Virginia
Loại trường: Nữ sinh
Tổng số học sinh:
122
Lớp: 9-12
Học phí + ăn ở nội trú: $64800
Học phí (không gồm ăn ở nội trú): $27150
 
5. Ross School
Thành phố/ bang: East HamptonNY
Loại trường: Cả nam & nữ
Tổng số học sinh:
205
Lớp: 5-12
Học phí (không gồm ăn ở nội trú): $50550
Học phí + ăn ở nội trú: $86200
 
6. Madison Country Day School (trường bán trú, không có học bổng/ hỗ trợ tài chính cho học sinh quốc tế)
Thành phố/ bang: Madison, WI
Loại trường: Cả nam & nữ
Tổng số học sinh: 453
Lớp: Mẫu giáo - 12
 
7. Fork Union Military Academy
Thành phố/ bang: Fork Union, VA
Loại trường: Nam sinh
Tổng số học sinh: 300
Lớp: 7 - 12, Postgraduate 
Học phí (không gồm ăn ở nội trú): $21600
Học phí + ăn ở nội trú: $47500
 
8. Salem Academy
Thành phố/ bang: Winston-Salem, NC
Loại trường: Nữ sinh
Tổng số học sinh: 77
Lớp: 9-12
Học phí (không gồm ăn ở nội trú): $27500
Học phí + ăn ở nội trú: $52000
 
9. EF Academy New York
Thành phố/ bang: Thornwood, New York
Loại trường: Cả nam & nữ
Tổng số học sinh: 450
Lớp: 9  - 12
 
10. EF Academy Pasadena
Thành phố/ bang: Pasadena, California
Loại trường: Cả nam & nữ
Tổng số học sinh:
230
Lớp: 9 - 12
 
11. The Cambridge School of Weston
Thành phố/ bang: Weston, MA
Loại trường: Cả nam & nữ
Tổng số học sinh: 310
Lớp: 9 - 12
Học phí (không gồm ăn ở nội trú): $58500
Học phí + ăn ở nội trú: $72300
 
12. Worcester Academy
Thành phố/ bang: Worcester, MA
Loại trường: Cả nam & nữ
Tổng số học sinh: 527
Lớp: 6 - 12, chương trình sau trung học
Học phí (không gồm ăn ở nội trú): $42500
Học phí + ăn ở nội trú: $72500
 
13. St. Stephen's Episcopal School
Thành phố/ bang: Austin, TX
Loại trường: Cả nam & nữ
Tổng số học sinh:
712
Lớp: 6 - 12
Học phí (không gồm ăn ở nội trú): $39700
Học phí + ăn ở nội trú: $77700
 
14. The Woodstock Academy
Thành phố/ bang: Woodstock, CT
Loại trường: Cả nam & nữ
Tổng số học sinh:
988
Lớp: 9-12, chương trình sau trung học
Học phí (không gồm ăn ở nội trú): $17000
Học phí + ăn ở nội trú: $57000

15. Dana Hall School
Thành phố/ bang: Wellesley, Massachusetts
Loại trường: Nữ sinh
Tổng số học sinh:
481
Lớp: 5-12
Học phí (không gồm ăn ở nội trú): $58190
Học phí + ăn ở nội trú: $71748

16. The Governor's Academy
Thành phố/ bang: Byfield, MA
Loại trường: Cả năm & nữ
Tổng số học sinh:
408
Lớp: 9 - 12
Học phí (không gồm ăn ở nội trú): $58025
Học phí + ăn ở nội trú: $72900
 
17. The Fessenden School
Thành phố/ bang: West Newton, Massachusetts
Loại trường: Nam sinh
Tổng số học sinh: 540
Lớp: 6 - 9
Học phí (không gồm ăn ở nội trú): $52200 - 58200
Học phí + ăn ở nội trú: $81900 - 84500
 
18. Sandy Spring Friends School
Thành phố/ bang: Sandy Spring, Maryland
Loại trường: Cả nam & nữ
Tổng số học sinh: 330
Lớp: 9-12
Học phí (không gồm ăn ở nội trú): $40980
Học phí + ăn ở nội trú: $67650